CENTRA

V našem těle se nachází celkem 9 energetických center: Hlava, Adžna, Krk, G, Ego, Slezina, Sakrál, Solar Plexus a Kořen. Díky nim vnímáme, rozlišujeme a vztahujeme se k devíti základním oblastem našeho života. Např. centrum Ega souvisí s materiální stránkou života, sebehodnotou a vůlí; centrum Solar plexu souvisí s pocity, náladami a emocemi; centrum G s otázkami směřování, identity a lásky. Centra také řídí funkce různých orgánů a tělesných funkcí (například centrum G spravuje játra a krev).

Uspořádání a vzájemné propojení center určuje, jak spolu jednotlivé životní oblasti souvisí a navzájem se ovlivňují. Definovaná (vybarvená) centra v mapě znázorňují životní oblasti, ke kterým se vztahujeme (a ve kterých se projevujeme) fixním, stabilním způsobem. Nedefinovaná (bílá, tzv. otevřená) centra představují oblasti, ke kterým máme proměnlivý vztah, v závislosti na situaci, okolnostech, prostředí a lidech kolem nás.

Definovaná (vybarvená) centra představují životní oblasti, ve kterých se projevujeme stálým způsobem. Nedefinovaná (bílá) centra představují životní oblasti a témata, ke kterým se vztahujeme proměnlivě a různě, pod vlivem momentální situace. Zde nás ovlivňují situace a lidé, kteří tato centra mají definovaná. To pro nás může být zdrojem moudrosti, pokud se k těmto vnějším vlivům vztahujeme z místa naší vnitřní stability, našeho hlasu pravdy (tzv. autorita). Zároveň nás však tyto vnější vlivy mohou snadno strhávat k jednání, které nám nepatří (tzv. podmíněnosti). Např. u centra Ega je podmíněností pocit nedostatečné hodnoty; u Solar plexu vyhýbání se konfrontacím; u centra G hledání směru a lásky (viz níže).

Otevřená centra jsou jako okna, kterými se díváme do okolního světa. Jsou zdrojem životní moudrosti, ale také jsme zde otevření vůči vlivům, jež nás odvádějí od nás samých. Mohou být místy, kde vzniká většina našich problémů. Podmíněnosti, které v našich otevřených centrech vznikají, se projevují na nejhlubší rovině naší mysli, v našem podvědomí. Jejich projev je pro nás někdy nepostřehnutelný, někdy zcela zjevný. Myslíme si, že se rozhodujeme na základě objektivních fakt. Pokud se však rozhodujeme intelektuálně (z mysli), rozhodují za nás tyto hluboce zakořeněné podvědomé programy. V Human designu se pro ně používá termín Nepravé já. To se děje nejvíce právě v našich otevřených centrech.

Tím, že se řídíte svojí autoritou (hlasem pravdy), můžeme postupně obnovit zdravý vztah k oblastem, kde jsme podmínění. Díky tomu může být otevřenost ve naší mapě skutečným zdrojem moudrosti.

POPIS JEDNOTLIVÝCH CENTER

Následuje velmi stručný popis toho, jak se projevují jednotlivá centra.

HLAVA

Hlava je centrum inspirace a myšlení - o čem přemýšlíme. Pokud máte toto centrum definované (vybarvené), můžete být inspirativní pro druhé a přemýšlíte vám vlastním způsobem. Pokud máte toto centrum nedefinované (otevřené), tak většina vašich myšlenek, otázek a vaše inspirace přichází z vnějšku.

Nepravé já: Myslíte na mnoho věcí, které vůbec nejsou důležité (pro vás) a vaše hlava je plná otázek. Snaha o zodpovědění otázek, těch vašich i druhých, vede ke stresu.

Moudrost:  Dokážu rozlišit, o čem je pro mě důležité přemýšlet a čím se zabývat nemusím. Vím, které otázky potřebuji zodpovědět a které ne. Vím, kdo je pro mě inspirativní a dokážu být bez mentálního stresu. (Hlava a Adžna dohromady tvoří naší mysl.)

ADŽNA

Ajna je centrem, kde zpracováváme a analyzujeme naše myšlenky - jak přemýšlíme a kde nám věci "dochází" díky přemýšlení. Pokud máte toto centrum nedefinované (otevřené), tak nemáte stálý / fixní způsob přemýšlení.

Nepravé já: To může vést k pocitu nejistoty z toho, jakým způsobem vyjadřujete své myšlenky, který se snažíte kompenzovat předstíranou jistotou či lpěním na konceptech a logickém uvažování. Snaha přesvědčit všechny o tom, že jsem si něčím jistý/á.

Moudrost:  Nepotřebuji si být vším jistý. Velká flexibilita a kreativita myšlenkového procesu.

KRK

Krk je centrem komunikace. Pokud máte toto centrum nedefinované (otevřené), tak máte proměnlivý / nestálý a zároveň velmi flexibilní způsob vyjadřování, ovlivněný tím, kdo vám je momentálně nablízku.

Nepravé já: Snaha přitahovat pozornost (především mluvením).

Moudrost: Dokážu si počkat a mluvit jako druhý/á. Nepotřebuji dělat nic pro to, abych získal/a pozornost ostatních. V tu pravou chvíli přijde sama.

G

Centrum G souvisí s láskou, směrem, kterým v životě jdeme, a s naší identitou. S nedefinovaným centrem G nemáte stálou identitu a nevíte kdo jste a kam v životě směřujete.

Nepravé já: Hledám sám sebe a svůj směr. Hledám lásku. Kde ji najdu, kdo mě tam nasměruje, kdo mě bude milovat, kým mám být?

Moudrost: Již nehledám lásku, směřování ani sebe sama. Tím, že jsem sám/sama sebou, jsem vždy na správném místě, s těmi správnými lidmi. Mám sám/sama ze sebe dobrý pocit a dostává se mi lásky, aniž bych ji musel/a hledat. Život mě vždy vede naprosto dokonale.

EGO (Srdce)

Toto centrum souvisí se silou vůle, sebehodnotou a materiální stránkou života. Pokud máte toto centrum nedefinované (otevřené), tak nemáte stále dostupnou sílu vůle.

Nepravé já: Podhodnocujete a podceňujete sebe sama, máte nižší sebedůvěru, ačkoli chvílemi pod vlivem něčí přítomnosti můžete naopak mít ego velmi silné. Snažíte se dokazovat vlastní hodnotu sobě či druhým a nebo mít kontrolu. Sliby vám škodí. Máte potřebu někomu něco dokazovat, např. že jsem chytrý/á, loajální, úspěšný/á, atraktivní, důvěryhodný/á, dobrý člověk atd.

Moudrost:  Nepotřebuji nikomu (ani sobě) nic dokazovat. Dělám to, co je pro mě hodnotné.

SLEZINA

Slezina je centrem intuice, instinktu, přežití a zdraví.

Nepravé já: Příliš se bojíte a strachujete, často zbytečně. Můžete být závislý/á na “dobrém pocitu”, který vám přinášejí druzí. Držíte se něčeho, co pro mě již není dobré (např. vztahů, práce, míst, věcí atd.)

Moudrost:  Vím, co je a co není pro mě zdravé.

SAKRÁL

Toto centrum souvisí s vitalitou, sexualitou a životní sílou. Pokud máte toto centrum nedefinované (otevřené), nemáte stálý přístup k energii a vitalitě a můžete se proto snadno vyčerpat.

Nepravé já: Nevíte, kdy dost je dost. Máte tendenci se přepínat a vše hnát až na samou mez (v práci, jídle, sexu, čemkoli).

Moudrost:  Vím, kdy přestat. Jdu si lehnout, jakmile večer začnu být unavený/á.

SOLAR PLEXUS

Toto je centrum emocí a nálad. Pokud máte toto centrum nedefinované (otevřené), tak jste velmi velmi citliví na emoce druhých lidí. Emoce které cítíte pocházejí často od lidí z vašeho okolí. Vnímáte je silněji než jejich původce.

Nepravé já: Snaha vyhýbat se konfrontacím a pravdě, která je nepříjemná. Můžete mít tendenci vyhledávat vrchol emocionální vlny a vyhýbat se jejím hloubkám. Neradi se odkrýváte druhým.

Moudrost:  Můžu zažít plné spektrum emocí a přežít. Neberu si emoce tak osobně a nebojím se konfrontace, když na to dojde.

KOŘEN

Toto centrum souvisí s nutkáním a sílou dělat (cokoli) a fyzickým tlakem (adrenalinem).

Nepravé já: Jste urychlený/á, abyste vše udělal/a co nejrychleji, ve snaze zbavit se tlaku (který však nezmizí).

Moudrost: Vím, jaký tlak je pro mě správný a jaký není, na který tlak budu či nebudu reagovat akcí. Jsem přirozeně klidný/á a nechám sebou tlak projít bez reakce, pokud mi nepatří.